Creative Funding - Crowdfunding voor culturele instellingen

Algemene voorwaarden


V11 01-02-2023 | 16:57:19

Deze website is eigendom van Stichting voordekunst (hierna: voordekunst), de culturele instelling die deelneemt aan het Creative Funding traject (hierna: de desbetreffende instelling), en Kentaa. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Creative Funding - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Voordekunst, de desbetreffende instelling en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Voordekunst, de desbetreffende instelling en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Incasso

Als de afschrijving van je rekening niet lukt proberen we het bedrag bij de volgende incassoronde nogmaals van je rekening af te schrijven. Als de betaling twee keer faalt nemen we contact met je op en pauzeren we de activiteiten, tot het achterstallige donatiebedrag alsnog is voldaan.

Voordekunst is niet verantwoordelijk als je je inschrijft met andermans rekeningnummer. Als je een rekeningnummer invult zonder dat de eigenaar van de rekening hiervan op de hoogte is, zal Voordekunst je details doorgeven aan de desbetreffende bank.

Voordekunst behoudt zich het recht voor om de activiteiten te stoppen in geval de incasso twee maanden achtereenvolgend om welke reden dan ook storneert. 

Voordekunst heeft het recht een donatie per direct stop te zetten indien de donateur:

– onjuiste gegevens heeft verschaft aan Voordekunst;

– fraude heeft gepleegd rondom de tegenprestaties.

Je donatie wordt elke maand automatisch verlengd tot opzegging. De donatie is maandelijks opzegbaar. Neem contact op met info@creativefunding.nl om de donatie stop te zetten. [Donateurs van MeeMakers: zie 'Opzegging MeeMakers'] 

Auteursrecht

Voordekunst en de desbetreffende culturele instelling spannen zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Creative Funding, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Mollie B.V. transactiekosten berekend. Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Creative Funding zullen Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Voordekunst en de desbetreffende culturele instelling gelden te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Voordekunst en de desbetreffende culturele instelling daartoe verplicht zijn op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Voordekunst en de desbetreffende culturele instelling wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@creativefunding.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Creative Funding jonger is dan 16 jaar, zullen voordekunst en de desbetreffende culturele instelling, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zullen voordekunst en de desbetreffende instelling niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Voordekunst, de desbetreffende culturele instelling en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.

Doneren

Voordekunst doet geen onderzoek naar de status en voortgang van projecten. Voordekunst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop projecten worden uitgevoerd en/of volbracht.

 

Onderstaande bepaling alleen geldig voor donateurs die doneren aan MeeMakers via creative-funding.nl/meemakers

Opzegging MeeMakers

De minimumperiode om MeeMaker te worden is 1 jaar.

Je donatie wordt elke maand automatisch verlengd tot opzegging. De donatie is maandelijks opzegbaar met opgaaf van reden. Neem contact op met lisanne@voordekunst.nl om de donatie stop te zetten.

Na het eerste jaar kun je je donatie op elk moment opzeggen zonder opgaaf van reden. Om op te zeggen met ingang van een nieuwe maand, moet je opzegging uiterlijk de 15e van de voorafgaande maand ontvangen zijn. Als je op of voor de 15e opzegt, blijft je MeeMaker tot het eind van de desbetreffende maand.

Als je opzegt na de 15e ben je de volgende maand nog wel MeeMaker en schrijven we ook het donatiebedrag af van je rekening.

Voordekunst keert de donaties maandelijks uit aan de desbetreffende collectief en deze voldoet aan de beoordelingscriteria overeengekomen in de overeenkomst.

 

Stichting voordekunst

Brouwersgracht 266-1

1013 HG Amsterdam

020-2337019

info@voordekunst.nl

Inschrijvingsnummer KvK:51175614

BTW-nummer: NL823132213B01